Bescherming Privacy van de client  

Praktijk Chen Gorali, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens: www.chengorali.nl, tel: 06-50276768 
Email adres: info@chengorali.nl

Persoonsgegevens die ik verwerk 

Praktijk Chen Gorali verwerkt persoonsgegevens doordat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

 • voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, – emailadres 
 • geslacht 
 • geboortedatum, geboorteplaats 
 • huisarts, polis zorgverzekering 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk 

Praktijk Chen Gorali verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens: 

 • gegevens m.b.t. sociale/medische gezondheid 
 • godsdienst of levensovertuiging 
 • zaken m.b.t. seksualiteit 
 • mogelijke strafrechtelijke gegevens 
 • cliëntverslagen van de behandeling 

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk 

Praktijk Chen Gorali verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

 • Het inschrijven voor therapie, individuele behandeling, training of supervisie 
 • Voor het gebruik bij waarneming, wanneer ik langere tijd afwezig ben: heb ik een vervangingsafspraak met een collega-therapeut. Mijn collega valt eveneens onder het beroepsgeheim en hanteert dezelfde regels als beschreven in dit document. 
 • Voor het geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing. 
 • Het afhandelen van jouw betaling 
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. 
 • Om je te informeren over wijzigingen van mijn diensten. 

Hoe persoonsgegevens worden bewaard 

Praktijk Chen Gorali bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: Gegevens in het cliëntendossier vallend onder de WGO 20 jaar. Financiële gegevens: wettelijke bewaartermijn. 

Delen van persoonsgegevens met derden 

Praktijk Chen Gorali deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Praktijk Chen Gorali blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Praktijk Chen Gorali jouw persoonsgegevens aan uw huisarts en/of andere verwijzer. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Praktijk Chen Gorali en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@chengorali.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Praktijk Chen Gorali wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Zie hiervoor op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Beveiligen van persoonsgegevens 

Praktijk Chen Gorali neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@chengorali.nl